Österbrons fördelar

 ÖSTERBRONS FÖRDELAR:


Trafiken halveras på Värmdöleden (källa: Trafikverkets förstudie för Östlig förbindelse)

5 mdr billigare än motsvarande bergtunnellösning (18,6 mdr mot 24 med spv) (källa: Theta Engineering samt TrV)

Hela 8 mdr billigare än sänktunnelalternativet (källa: Theta Engineering samt TrV)

Byggtiden blir 1-2 år kortare än med tunneln (källa: Theta Engineering samt TrV)

5 km kortare färdväg för de som främst använder förbindelsen, Värmdö- och Nackaborna (utanför tunnelbanans upptagningsområde) – tunnellösningen sparar ingen körsträcka alls jämfört med att köra genom stan

Sprängmassorna behöver inte transporteras lång väg utan ger möjlighet att anlägga en ny småbåtshamn vid vardera pylonen

Nytt cykelstråk – en tung förbindelse mellan Nacka och norra delen av stan som bidrar till att minska trängseln på vägnätet ytterligare

Värdet på marken i Bergs gård ökar

Djurgården blir mer tillgänglig för Nacka- och Värmdöborna 

• ”En tunnel i luften” - biltrafiken kapslas in och varken syns eller hörs från Djurgården

Intrånget i NSP blir minimalt och begränsas till båtupplagsplatsen vid Hundudden

Ett ikoniskt tillskott till stadens skyline och en ny port till Stockholm för den som anländer sjövägen

Alla fartyg i reguljär trafik kan passera under bron (segelfri höjd 50 m)

Nivåskillnaderna blir enormt mycket lägre än med tunneln, och vi slipper både passagen 129m under Saltsjön och de långa bensinslukande backarna

Spårvagnen kan få stationer i behändigt ytläge

Tunnelsträckorna blir 2,5 km kortare

Tryggheten ökar iom att nödutgångarna kan läggas tätare, utrymning kan ske utan långa branta backar och brandgaser kan vädras ut effektivare (plus att ingen del av förbindelsen går genom sprickzonen i Saltsjön) 

Staden får en ny sevärdhet och turistattraktion

 

Samtliga uppsatta mål för Östlig förbindelse uppfylls:


√ Tillgodose den ökande befolkningens reseefterfrågan i den östra delen av regionen

√ Skapa förutsättningar för regional utveckling 

√ Skapa en större arbetsmarknad genom bättre tillgänglighet 

√ Knyta samman stadsdelar och områden norr och söder om Saltsjön 

√ Minska trafiken i Stockholms innerstad 

√ Förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet 

√ Förbättra för kollektivtrafik 

√ Minska störningskänsligheten i trafiksystemet

√ Tillgodose förväntningarna av cykelns-, framför allt elcykelns transportökning


Österbrogruppen

2021


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar