tisdag 20 april 2021

Bergs kryssningshamn

 Bergs kryssningshamn

Vår vision på hur en hamn för större kryssningsfartyg i Nacka skulle kunna se ut:

Bergs kryssningshamn sedd från en finlandsfärja under Österbron.

Österbrons segelfria höjd är 50 meter och räcker för de flesta fartygen inklusive finlandsfärjorna att ta sig förbi men de större får hitta nya kajer att lägga till vid. Därför har vi skissat på hur Bergs gårds kaj, där det nu finns en liten godshamn för oljedepån på berget, skulle kunna utvecklas till en kryssningshamn. Kajen kan bli nästan 500 meter lång och gott och väl räcka för de större kryssningsfartygen. De allra största kommer inte ens in i Stockholms skärgård och stannar till i Nynäshamn. Vid Österbrons södra pyloner kan kryssningshamnen knytas ihop med en pendelbåtsstation och spårvägsstationen Bergs gård uppe på bron via "cykelhissen".

När man ändå ska få turisterna hit kan man välkomna de med en ordentlig hamnterminal som även fungerar som turistinformation. Sedan kan de välja att antingen fortsätta med pendelbåt, buss eller spårvagn in till city. Österbron ska förses med två cykelhissar längs med en av pylonernas sidor på både den norra som den södra. Hissarna på den södra pylonen tar sedan med passagerarna till spårvagnsstationen. 

Med all den bergmassa som blir över från tunnlarna under Jarlabergs- och Gärdestunneln samt från det delvis bortsprängda "Oljeberget" byggs inte bara kajen utan en hel ny stadsdel! En publikt och högst levande stadsdel med marint karaktär, en Stockholms Nyhavn, kan bli ett starkt utflyktsmål för många stockholmare! Stadsdelen skulle kunna ha en nyklassicistiskt arkitektturskaraktär som anspelar på Stockholms stadskärna. Nacka stad har redan planer på en ny stadsdel på själva berget, där Cirkle K har sin oljedepå, och därför lämnar vi den därhän.
Nedan är den karta som vi gjort tidigare och som visionsbilden Bergs kryssningshamn baserar sig på. 

Karta över Bergs gård med de nya stadsdelarna, kryssningshamnen och Österbron längst till vänster. Siffrornas benämningar finns på ett inlägg från 20 sept 2019.


Säg gärna vad du tycker om idén och skriv gärna ned din kommentar i kommentarsfältet nedan eller på våra Facebooksgrupper; Österbron och Österbrons vänner. 


Österbrogruppen
2021-04-20
torsdag 18 februari 2021

Österbrons budgetkalkyl

 Österbron har fått en 

budgetkalkyl!Ett av Sveriges ledande konsultbolag inom infrastruktur, transportsystem, bygg- och anläggningsteknik 

Theta Engineering AB tog sig an i höstas att beräkna vad hela broförslaget skulle kosta. I slutet av december 2020 kom så deras resultat och vi offentliggör budgetkalkylen nu i sin helhet. 

På vår högerspalt kommer det även att finnas en länk till sidan "Österbrons budgetkalkyl" för att ni ska ha all den fakta som behövs för att jämföra kostnaderna med bergtunnelförslaget.


Theta Engineering är ett konsultbolag som specialiserat sig på infrastruktur och transportsystem – bygg- och anlägningsteknik. Medarbetarna har bland annat arbetat med planering för Förbifart Stockholm, utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm, tvärbanan i Stockholm, Norra- och Södra länken, Värtahamnen, m m. Inriktningen är att ta fram planeringsunderlag för kostnader och tidsplanering för denna typ av projekt, i huvudsak tunnlar, vägsystem och spårsystem.


Den här är publikationen illustrerar budgetkalkylen för hela Österbroprojektet inklusive tunnlarna Jarlabergstunneln och Gärdestunneln samt på- och avfarterna enligt Theta Engineering beräknad enligt 2021-års priser: 

Klicka på bilden för större upplösning:


 

Analyser av kostnader för projekt Österbron:

Theta har i slutet av år 2020 genomfört en översiktlig analys av projekt Österbron. Målet var att ta fram en preliminär tidsplan och kostnadsberäkning för en alternativ teknisk lösning av projektet Östlig förbindelse mellan Nacka och Norra Länken som har utretts av Trafikverket. Analysen bygger på Österbrogruppens utformning med en ”Golden Gate-bro” i två plan över Saltsjön, med bil-, gång- och spårtunnlar kopplade till dagens vägnät. Fyra konsulter på Theta har lagt tillsammans drygt 20 timmar på att räkna fram en verklig slutkostnad för projektet. 

Den totala kostnaden beräknas tll ca 18,6 miljarder SEK med en inberäknad riskkalkyl på 10%, indexregelerad till 2021 års prisindex.

Man understryker att det här inte rör sig om positiva grundantaganden om kostnader, för att undvika glädjekalkyler. Några grundförutsättningar för analysen:

Kostnaderna är baserade på jämförelser med verkliga genomförda projekt, genom egen erfarenhet av tunnelbyggande och kontakt med professionella brobyggare.

Produktionskostnader är delvis beroende av konjunkturläget, där priset för upphandlade entreprenörer varierar med den allmänna ekonomiska aktiviteten i samhället.

I uppskattningen av byggkostnader ingår inte driftskostnader, lokaliseringsutredningar och kostnader för markupplåtelse.

Kostnader för anslutning till T-bana, estetiska tillägg som belysning och eventuell flytt av befintliga ledningsdragningar ingår inte heller i kalkylen.


Skattning av kostnader har gjorts genom jämförelse av storlek på osäkerheter, exempelvis tre alternativ (goda förutsättningar – normal kostnad – tillkommande fördyrande problem).


Byggandet av hela broförslaget beräknas ta åtta år att genomföra. Kostnadsspannet mellan bro och tunnel kan variera mellan knappt 2 och upp till 5 miljarder. Generellt visar analysen på en lägre eller likvärdig kostnad som att dra en tunnel i detta läge. Tunnlar under mark har erfarenhetsmässigt en högre risk och större osäkerhet om kostnader, jämfört med en bro – där färre osäkra faktorer påverkar kostnaden.

Att bygga tunnlar i sprickor djupt ner i vattnet innebär såväl stora ekonomiska risker som kostsamma tidsmässiga avvikelser vilket Österbron slipper! 

Jämförelser i budgetkalkylerna mellan bergtunnel - bro:

Bergtunnelkalkylen: 20 miljarder SEK (2015 års prisindex) Trv

Broalternativet Österbron: 18,6 miljarder SEK (2021 års prisindex). Theta


Detta visar att broförslaget är ekonomiskt fördelaktigare än bergtunneln även om man räknar bort de stora geologiska riskerna. Vi menar att slutnotan för bergtunneln kan bli betydligt högre även om man tar hänsyn till Nacka kommuns byggplaner för de närmaste åren.

Bilden nedan visar hur djupt bergtunneln måste ligga för att vara någorlunda säkert. På grund av djupet blir den totala tunnellängden mycket längre än planerat och lutningen når den gräns vad spårbunden trafik kan klara av:Vad får man för pengarna och hur stor blir samhällsnyttan med en bro jämfört med en tunnel? Jo, med en billigare och mindre riskfyllt projekt får man följande:

Man slipper långväga transporter av bergmassa. Bergmassan kan efter sanering på plats användas till att bygga upp kajer och brofundament med. Bra ur ett miljöperspektiv.

En stor skillnad för trafikanter på de östra delarna av länet blir att Österbrons anslutningstunnel läggs längre österut jämfört med tunneln, i höjd med Nacka Forum, där det nya Centrala Nacka ska byggas. Det gör att tunneln blir kortare, och Nacka- och Värmdöborna eller Tyresöborna, om man bygger en anslutningsväg mot Skvaltan, sparar fem kilometers körsträcka, samtidigt som Värmdövägen avlastas från trafik.

Genom en snabb broförbindelse med kollektiv spårtrafik minskar trycket på den totala spårbundna kollektivtrafiken mellan norr och söder.

Tidsvinsten för resenärer mellan östra och norra delen av länet bidrar till samhällsnyttan, och en förbindelse i form av en bro gagnar många fler än bara bilister och godstransporter, inte minst den växande trafiken med elcyklar.

Kollektivtrafiksatsningen via bron, som vårt förslag har, öppnar upp för flera olika lösningar av spårbunden trafik. Bland lösningarna finns en öppning för en kollektiv ringled med antingen Tvärbanan eller Saltsjöbanan. Anknytningen kan då ske via Spårväg city eller Värtabanan.

Stockholm och dess invånare får en ny vacker stadsikon, turistattraktion och utflyktsmål. Nya hamnplatser tillskapas för både reguljära som privata sjötransporter. En förbindelse som inbjuder till nya sport- och idrottsevenemang, samt en showcase för nya tekniska brokonstruktionslösningar genom sin unika dubbeldäckade utformning.


Inför valet 2022 vill vi att frågan om Östlig förbindelse hamnar högt på den politiska dagordningen. Vi vill att broförslaget utvärderas på samma grunder som bergtunnelförslaget, så att politiker i regionen och de berörda kommunerna får bästa möjliga underlag när de ska ta ställning.
Österbrogruppen

2021-02-18

 tisdag 3 november 2020

Kostnadsberäkningar

 Kostnadsberäkningar

för hela broprojektet är på gång nu!

Vad kommer hela vårt paket att kosta och blir det billigare än tunnelalternativet?

Beskärd illustration av den totala sträckan för Österbron. En av faktaunderlagen vi skickat för kostnadsberäkningar för hela broalternativet inklusive tunnlarna.


Under fredagen 23 oktober hade vi ett mycket intressant och givande möte med ett konsultbolag inom infrastrukturella lösningar. Vi kom fram till att de kommer göra en kostnadskalkyl av produktionskostnaderna för hela vårt broprojekt. 
Det innebär att även tunnlarna, det vill säga Gärdestunnelns och Jarlabergstunnlarnas kostnader inberäknas. Vi hoppas få dessa beräkningar innan årets slut. 
Det här är väldigt goda nyheter för vårt fortsatta arbete med att få Österbron realiserad. Det är den sista pusselbiten som kommer på plats och för att kunna sammanfatta och därmed påvisa broalternativets fördelar gentemot tunnelalternativet. Inte bara de ekonomiska fördelarna utan även de miljömässiga då exempelvis bergmassorna från tunnlarna kommer till användning lokalt och behöver inte transporteras bort. 
Framtida informationsmöten om Österbron kommer därmed att ha med kostnadskalkyler, uppdelade i både sektioner som för hela projektet i sin helhet.

Vi ser fram emot att från och med nästa års början kunna börja övertyga resterande delar av politikerskaran i länet, som vi inte har träffat, om Österbrons fördelar och dess självklara förverkligande. En Östlig förbindelse för alla!

Karta över hela bro-projektets omfattning. Blå linje är spår och är därmed ett "öppet förslag". Med det vill vi visa vilka möjligheter det finns för spårbunden kollektivtrafik genom bron, vilket är något vi ser som givet. Vi har dock andra möjliga förslag på både Tvärbanesträckningar men även för Saltsjöbanans förlängning med Värtabanan via Österbron (se tidigare inlägg).
Österbrogruppen
2020-11-03 


söndag 26 april 2020

Ett nytt spårbundet alternativ genom Österbron

Ett annat sätt att tillföra Österbron med spårbundet kollektivtrafik kan ske via Saltsjöbanan?

Det ena alternativet behöver inte utesluta det andra heller?

Beroende på spårbredd eller standardisering av Stockholms läns spårvägstrafik kan dessa två banor mycket väl fungera ihop. Tre nya knutpunkter kan då bli till, en vid Storängens station, en i Nacka Centrum med tunnelbanan och ännu en i Sickla station med förbindelse till Tvärbanan. Norr om Saltsjön kan spåren, beroende på spårbredd, knytas ihop med Spårväg City eller Stambanan?

Om Saltsjöbanan fortsättningsvis ska gå mot Slussen är då en öppen fråga beroende på trafikantunderlag och behov. Blå linjens tunnelbana till Nacka Centrum kommer täcka en ganska stor del av de övriga resorna in mot city och då blir frågan om Saltsjöbanan behövs köras ända in mot Slussen som den gjort tidigare? 

En idé på hur Saltsjöbanan med hjälp av Värtabanan kan knyta ihop södra och norra delarna av Stockholm.


Detta är bara spekulationer från min sida och låter ansvariga i Region Stockholm komma med egna slutsatser! Jag antar att Trafikförvaltningen har sitt att säga till också men detta är våra idéer och de får gärna ta del av dem och då ör det bara att kontakta oss!


Oscar Freyre
Österbrogruppen
2020-04-26

   fredag 17 januari 2020

Österbron uppmärksammas i branschtidningar

Österbron 
har uppmärksammats i några tunga branschtidningar på senare tid!

Det är kanske inte så konstigt då denna vision är så bra att politiker och tjänstemän i vissa myndigheter inte vill visa att de inte kom på detta först!

Brobyggardagen 16 jan 2020
Jubileumsnummer 30 år


Nättidningen Infrastrukturnyheter
17 dec 2019

Tidigare i höstas:
Tidningen Nordisk Infrastruktur

Det är samma artikel men en ny är på gång!


Österbrogruppen
2020-01-17

söndag 22 december 2019

Informationskampanjen

Informationskampanj
och enkätundersökning
i Nacka Forum 19 dec 2019
Österbrogruppen; Jerker Söderlind, Oscar Freyre och Mikael Grahn som fick bra förstärkning från Ulrik Hejdenberg. Nacka Forum 2019-12-19


Torsdagen 19 december 2019 utförde vi en informationskampanj och enkätundersökning inne i Nacka Forum-gallerian. Vi ställde upp ett bord med vår utmärkta modell av Österbron, informationsblad samt våra visitkort på vår hemsida för att tillkalla uppmärksamhet hos Nacka- och Värmdöborna om vårt broförslag till Östlig förbindelse. Under de dryga 2,5 timmarna vi stod strömmade det hundratals nyfikna julhandlare som fick ta del av vårt broalternativ.

Över 70 av dessa personer skrev på vår enkät där man fick välja vilket av de tre alternativen man föredrog; bro, tunnel eller ingen förbindelse alls? En stor övervägande majoritet kryssade för ett broalternativ men många, särskilt de som inte hört talas om Österbron tidigare, ville fundera vidare och tog hem den dubbelsidiga info-bladen. Det mest intressanta var reaktionerna från de personer som inte alls kände till Östlig förbindelse och som impulsivt tyckte vårt förslag, efter att ha tagit del av fakta från de båda alternativen, var det naturligt sett mest givna och självklara! Att ha med alla transportslag i förbindelsen för halva tunnelbudgeten var den avgörande faktorn resonerade i princip samtliga personer som tog del av informationskampanjen. 
Några kryssade för både bro och tunnel och en person kryssade för bro och ingen förbindelse alls! 

Några bilder från eventet:


Till nästa enkät-event ska vi ha större och mer informativa affischer samt ändra på formuleringen i enkätfrågan till: Tycker du att vi skall ha en östlig förbindelse och i så fall om den ska vara en bro eller tunnel?
Vill ni stödja oss inför nästa enkät-event ekonomiskt finns vårt kontonummer under sidan "Vårt konto för finansieringsbidrag av Österbroprojektet" på höger spalt i denna blogg. Vi välkomnar stora som små bidrag!

Österbrogruppen tackar på förhand för detta och önskar även er alla broälskare en riktig God Jul!

2019-12-22
torsdag 31 oktober 2019

Artikel om Österbron i Nordisk Infrastruktur

Artikeln om "Österbron blir inte bara en transportsträcka" kom med i nättidningen Nordisk Infrastruktur nr 5 2019

Artikelns första sida på sid 68


Artikelns andra sida på sid 69

Klicka gärna på bilderna för en bättre upplösning.

I augusti i år skrev jag en artikel om Österbron för Samhällsbyggarbloggen. 
Den handlade om att vårt förslag Österbron inte bara blir en transportsträcka utan så mycket mer än så. En bro som gagnar både staden och dess invånare men även turismen! I slutet på september kontaktades jag av tidningen Dagens Näringslivs chefredaktör för Infrastruktur-delen som undrade om de fick publicera artikeln. Sedan hade vi en bra utbyteskonversation under några veckor och som mynnade i denna artikel, som kom ut i måndags och i deras tidning Nordisk Infrastruktur Nr 5 för 2019. Efter flera mejlkonversationer kom vi fram till att detta projekt är alldeles för viktig för att inte följas upp så även en fortsättning av processen om Österbron lär följas upp av tidningen!

Som ni alla vet är det viktigt för vårt förslag att spridas till allmänheten och till så många intressenter i byggsektorn som möjligt. Detta för att berörda myndigheter inte ska kunna säga att de inte "kände till" förslaget och för att skapa opinion samt konkurrenskraftig alternativ till det utredda tunnelförslaget.
Rent politiskt ligger Östlig förbindelse i träda men hos folket kokar intresset för att detta infrastrukturprojekt ska komma igång och förverkligas. När det väl blir dags för omtag skall då Österbron ligga i allas läppar och en självklar utredning av bron finnas på plats så att politikerna kan välja vilket alternativ man ska välja. Ju mer väljarna känner till vårt förslag desto starkare blir trycket för de ansvariga att ta med broalternativet som ett jämspelt rival!

Här är länken till artikeln i sin helhet: Nordisk Infrastruktur
Sidorna 68 och 69

P.s. om ni får svårt att läsa texten från bilderna så kommer artikeln att även visas på nätsajten Dagens Näringslivs Infrastrukturdelen inom kort!


Österbrogruppen
2019-10-31